تماس با ما

سوالات مشترک

دانشگاه ها و کالج ها

تحصیل در انگلستان

خدمات

در باره ما

صفحه اصلی

 
 
 

 معرفی دانشگاه ها

ارزشیابی مدارک

دانشگاه های مرتبط با پردیس

University of Lincoln
 
معرفی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در انگلستان
مورد تایید وزارت علوم ایران

  الف) دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ انگلستان، گروه‌ يك‌ (ممتاز

  
1. University of Oxford

2. University of Cambridge

3. London School of Economics and Political Science

4. Imperial College of Science

5. University College London

6. UMIST

7. University of Bath

8. University of Warwick

9. Lancaster University

10. University of York

11. University of Essex

12. University of Sussex

13. University of Edinburgh

14. University of Bristol

15. University of Wales, Cardiff

16. University of St Andrews

17. Cranfield University

18. University of Durham

19. University of Sheffield

20. University of Southampton

21. Royal Holloway, University of London

22. Kings College London

23. University of Manchester

24. University of Birmingham

25. University of Leeds

26. Goldsmiths College

27. Royal Veterinary College

28. University of East Anglia

29. University of Surrey

 

  
30. University of Nottingham

31. Loughborough University

32. Birkbeck College

33. University of Wales College of Medicine

34. University of Reading

35. University of Glasgow

36. Heriot - Watt University

37. Aston University

38. University of Liverpool

39. University of Salford

40. University of Newcastle upon Tyne

41. University of Stirling

42. University of Leicester

43. Queen Mary and Westfield College

44. University of Dundee

45. University of Strathclyde

46. University of Exeter

47. University of Wales, Swansea

48. The Queens University of Belfast

49. University of Bradford

50. University College of North Wales, Bangor

51. University of Kent at Canterbury

52. Keele University

53. Brunel University

54. University of Aberdeen

55. University of Ulster

56. University of Hull

57. University of Wales, Aberystwyth

58. City University

 ‌ب) دانشگاه‌ و مراكز آموزش‌ عالي‌ انگلستان، گروه‌ دو )خوب(

مدارك‌ اخذ شده‌ (Ph.D. , Master , Bachelor , HND)  از دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ دو نيز ارزشيابي‌ مي‌شوند، اما توصيه‌ مي‌شود در دوره‌ دكترا(Ph.D.)    تنها در دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ يك‌ (ممتاز(  ادامه‌ تحصيل‌ داده‌ شود.

   
1. Sheffield Hallam University

 2. University of Wales, Lampeter

3. University of Westminster

4. Nottingham Trent University

5. University of Greenwich 6. University of Hertfordshire

7. South Bank University

8. University of Portsmouth

9. University of Plymouth

10. Napier University

11. University of Brighton

12. Oxford Brookes University

13. University of the West of England, Bristol

14. Manchester Metropolitan University

 15. University of Sunderland

16. Robert Gordon University

17. Liverpool John Moores University

18. University of Glamorgan

19. University of East London

20. London Metropolitan University

21. Thames Valley University

 

 
22. Middlesex University

23. University of Northumbria at Newcastle

24. De Montfort University

25. Glasgow Caledonian University

26. University of Lincoln

27. Leeds Metropolitan University

28. University of Central Lancashire

29. University of Huddersfield

30. Kingston University

31. Coventry University

32. Staffordshire University

33. University of Derby

34. University of Paisley

35. Anglia Polytechnic University

36. Bolton Institute of HE

37. Bournemouth University

38. University of Abertay Dundee

39. University of Central England in Birmingham

40. University of Wolverhampton

41. University of Teesside

42. University of Luton