تماس با ما

سوالات مشترک

دانشگاه ها و کالج ها

تحصیل در انگلستان

خدمات

در باره ما

صفحه اصلی

 
 
 

 معرفی دانشگاه ها

ارزشیابی مدارک

دانشگاه های مرتبط با پردیس

دانشگاههای که موسسه تندیس با آنها همکاری دارد

UNIVERSITIES FIRST.COM

 
·  ABERYSTWYTH UNIVERSITY

·  BANGOR UNIVERSITY

·  BRUNEL UNIVERSITY

·  UNIVERSITY OF BRIGHTON

·  CANTERBURY CHRIST CHURCH UNIVERSITY

·  UNIVERSITY OF CARDIFF

·  UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE

·  CHICHESTER UNIVERSITY

·  COVENTRY UNIVERSITY

·  UNIVERSITY OF DURHAM

·  UNIVERSITY OF EAST ANGLIA

·   UNIVERSITY OF ESSEX

·   UNIVERSITY OF GREENWICH

·  UNIVERSITY OF HERTFORDSHIRE

·  UNIVERSITY OF KENT

 

 
·  UNIVERSITY OF LEICESTER

·  UNIVERSITY OF LIVERPOOL

·  LONDON METROPOLITAN UNIVERSITY

·  MIDDLESEX UNIVERSITY

·  NEWCASTLE UNIVERSITY

·  OXFORD BROOKES UNIVERSITY

·  UNIVERSITY OF PLYMOUTH

·  UNIVERSITY OF PORTSMOUTH

·  ROEHAMPTON UNIVERSITY

·  SHEFFIELD HALLAM UNIVERSITY

·  UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON

·  UNIVERSITY OF SUSSEX

·  SWANSEA UNIVERSITY

·  UNIVERSITY OF THE WEST OF ENGLAND